U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Zoek

Algemene Voorwaarden

EUROSIL Verkoopsvoorwaarden

 

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden tussen partijen tenzij er
schriftelijk wordt van afgeweken. Elke bestelling houdt de aanneming
in van onze voorwaarden door de klant en de ontkenning van zijn eigen
aankoop- en verkoopsvoorwaarden.


2. De verkoopsovereenkomst wordt steeds geacht ontstaan te zijn op de
maatschappelijke zetel. Bestellingen opgenomen door onze vertegenwoordiger
worden slechts definitief door onze schriftelijke bevestiging.


3. De goederen worden steeds geacht verkocht te zijn, afgeleverd en aanvaard
in onze magazijnen. Ze reizen diens volgens steeds op kosten en
risico van de koper.


4. Leveringsdata worden door ons steeds ter inlichting verstrekt. Geen
enkele vertraging kan aanleiding geven tot ontbinding ten onze nadele
noch tot schadevergoeding. In geval van overmacht is de verkoper ontlast
van zijn verplichting tot leveren.


5. Bestellingen door de klant geplaatst en door ons aanvaard, moeten
binnen de overeengekomen termijn worden afgehaald. Bij niet afhaling
zijn wij gerechtigd de koop- verkoop geheel of gedeeltelijk van
rechtswege en zonder inmorastelling ontbonden te verklaren ten nadele
van de koper die in voorkomend geval ten titel van forfaitaire schadevergoeding
een bedrag is verschuldigd van 20% van de kostprijs
van de goederen, inclusief B.T.W. of anders de koper tot aanvaarding
van de levering te dwingen. Alle klachten omtrent de nonconformiteit
van leveringen en fakturen, dienen ons te bereiken binnen de acht dagen
te rekenen vanaf de leveringsverzending van de faktuur. Klachten
omtrent hoeveelheden dienen op het ogenblik van de leveringaanvaarding
te worden geformuleerd. Elke klacht buiten deze termijn gesteld,
is voor ons laattijdig. Gegrond bevonden klachten verplichten ons tot
vervanging van de niet conforme goederen, zonder dat de klant echter
recht heeft op enige schadevergoeding. De verwerking van goederen
impiceert dat hij geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.


6. De betaling dient kontant in onze magazijnen of bij ontvangst van de
faktuur te geschieden. Bij gebreke aan kontante betaling is van rechtswege
en zonder inmorastelling een moratoire intrest verschuldigd ten
belope van 1 % per maand.


7. In geval van wanprestatie van de kant van de koper, andere dan deze
hiervoren expliciet opgesomd, inclusief wanbetaling (niet of niet tijdige
betaling) is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire
schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % berekend op
de hoofdsom, inclusief B.T.W., met een minimum van 50 EURO.


8. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de geleverde goederen
onze eigendom blijven tot op het ogenblik van de volledige betaling.
Bij wanbetaling behouden wij ons het recht voor de verkoop op te
zeggen en de goederen terug te halen zelf zo deze zich bij derden bevinden,
dit alles op kosten van de koper, die bovendien een forfaitaire
schadevergoeding van 20% van de prijs zal verschuldigd zijn.


9. Deze voorwaarden zijn enkel onderworpen aan het Belgische recht.
Elk geschil zal met uitsluiting van enig ander forum worden beslecht door de gerechten
bevoegd voor de plaats waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is. 
Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

 

10. [De verkoper] aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw rekening gedebiteerd.”