U heeft geen artikelen in uw winkelwagen.
Zoek

Privacyverklaring

 

 

EUROSIL BVBA - Heirbaan 50 - B2640 MORTSEL (B)  is verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens, via haar website www.eurosil.be

 

EUROSIL verwerkt gegevens van de bezoekers &/of gebruikers voor volgende doeleinden:

 •         Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van EUROSIL ;
 •         Beheer van aanvragen tot informatie;
 •         Verbetering van de werking van EUROSIL & www.eurosil.be ;
 •         Versturen van een nieuwsbrief/reclame;
 •         Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;
 •         Compliance met de geldende wetgeving.

 

U kan steeds verzoeken om inzage van - en rectificatie of wissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om steeds Uw toestemming in te trekken.

 

Persoonsgegevens worden doorgegeven aan volgende ontvangers:

 •          Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 •          Verwerkers die voorzien in hosting van  www.eurosil.be en aanverwante databases
 •          Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor EUROSIL optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 •          Vennootschappen die verbonden zijn met EUROSIL  

 

 

1.        Definities

In deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 1.     Bedrijf: EUROSIL met haar maatschappelijk zetel te Heirbaan 50 B-2640 MORTSEL en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het  nummer BE0429.286.465 Telefoonnummer +32 3 366 39 09
 2.      Website: De website van EUROSIL, www.eurosil.be en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door EUROSIL
 3.     Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4.     Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.

2.        Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden d.m.v. en ten gevolge van het gebruik van de website door de bezoeker.

EUROSIL hecht het nodige belang aan het respecteren en het beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van Uw Persoonsgegevens is tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet van 8 december 1992’) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna ‘de GDPR’). Naar deze wetgeving wordt verwezen als ‘Gegevensbeschermingswetgeving’.

EUROSIL treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking.

3.        Welke persoonsgegevens

a)   Persoonsgegevens door de bezoeker zelf verstrekt

EUROSIL kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het contactformulier:

 •         Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 •         Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •         Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 •         …

EUROSIL kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het aanmelden voor de nieuwsbrief:

 •          Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres;

EUROSIL kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via de accountadministratie:

 •         Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres;
 •         Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •         Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.
 •         …

Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strik noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van Bedrijf te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

 

b)   Persoonsgegevens bij het plaatsen van bestellingen

EUROSIL kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via het plaatsen van een bestelling door de klant:

•        Persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres;

 •         Persoonlijke bijzonderheden, zoals uw leeftijd, geslacht;
 •         Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankrekeningnummer;

•        Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

c)   Informatie over het bezoek en het gebruik van de website

EUROSIL kan via zijn Website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via onder andere het gebruik van cookies:  

 •          Elektronische identificatiegegevens, zoals uw IP-adres, besturingssysteem, browser type en geografische locatie;
 •         …

4.        Doeleinden en rechtsgronden

EUROSIL verzamelt Persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

Doeleinden

Rechtsgrond

Het uitvoeren en aanbieden van de diensten van EUROSIL (zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden);

Uitvoering overeenkomst

Beheer van aanvragen tot informatie;

Uitvoering overeenkomst

Verbetering van de werking van EUROSIL & www.eurosil.be 

Gerechtvaardigd belang1

Versturen van een nieuwsbrief/reclame;

Toestemming

Accountadministratie;

Uitvoering overeenkomst

Om alle andere diensten te verlenen waarom u heeft verzocht;

Uitvoering overeenkomst

Compliance met de geldende wetgeving.

Wettelijke verplichting

1Verbetering is noodzakelijk voor de belangen van EUROSIL. Verbetering van de werking van www.eurosil.be is ook in het voordeel van de betrokkenen, er is geen sprake van nadeel aan de rechten en belangen van de betrokkenen.

Indien EUROSIL persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor een incompatibel nieuw doeleinde, zal EUROSIL voorafgaandelijk aan dit nieuwe gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u steeds het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5.        Doorgifte persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen door EUROSIL verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij verhuren of verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden voor gebruik voor eigen doeleinden.

Binnen EUROSIL worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

EUROSIL kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens EUROSIL Persoonsgegevens verwerken.

EUROSIL geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 •          Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses;
 •          Verwerkers die voorzien in hosting van deze Website en aanverwante databases;
 •          Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor EUROSIL optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de Diensten.
 •          Vennootschappen die verbonden zijn met EUROSIL.[1]

Persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt, EUROSIL zal ervoor zorgen dat passende of geschikte waarborgen worden genomen. Betrokkenen kunnen mits schriftelijk verzoek een kopie bekomen van de gewaarborgde maatregelen.

EUROSIL kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

6.        Duur van de bewaring van de gegevens

De Persoonsgegevens worden door EUROSIL bewaard voor volgende termijnen.

Gegevens:

Duur:

Gegevens bezoek website

5 jaar

Accountgegevens

Duur van de overeenkomst

Contactinformatie            

10 jaar

 

7.        Uw rechten

 

U heeft het recht heeft ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissen van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid,  door zich te richten tot EUROSIL Heirbaan 50 B-2640 MORTSEL of info@eurosil.be met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart2] of uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

 

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

U beschikt over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval u uw toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan u die terug intrekken door uw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “unsubscribe/uitschrijven”-link in deze communicatie.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van Persoonsgegevens.

8.        Anonieme gegevens

Het is EUROSIL toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te verzamelen wanneer de Website wordt bezocht en Persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten EUROSIL niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

9.        Cookies

www.eurosil.be maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

10.        Wijzigingen

EUROSIL houdt zich het recht voor deze Privacyverklaring steeds te wijzingen.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 6 juni 2019.

11.        Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Privacyverklaring. Indien EUROSIL de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van EUROSIL om de strikte naleving van de bepalingen van deze Privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

12.        Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van EUROSIL is gelegen (België).

13.        Contact

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres Heirbaan 50 B-2640 MORTSEL of via het e-mailadres info@eurosil.be 

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be            (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

 

[1] Zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen.

[2] Gelieve op de kopie van uw identiteitskaart volgende velden te anonimiseren: kaartnummer & rijksregisternummer.

 

 

Cookieverklaring EUROSIL 

 

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

 

 1.     Bedrijf : EUROSIL  met haar maatschappelijk zetel te Heirbaan 50  B-2640 MORTSEL en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0429.286.465 TEL 033663909
 2.     Website: De website van EUROSIL, www.eurosil.be  en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Company.
 3.    Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 4.    Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

 

1.        Cookies

 

EUROSIL streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop Cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. EUROSIL brengt de gegevens die door Cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

 

 

 

Cookies helpen EUROSIL om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere Cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere Cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

 

 

 

Sessiecookies zijn Cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente Cookies.

 

 

 

Eerste-partij-cookies worden geplaatst door de eigenaar van het domein van een website, in dit geval EUROSIL via de Website. Derde-partij-cookies worden door anderen dan de eigenaar van het domein van een website ingesteld. EUROSIL heeft daarom geen toegang tot of controle over deze Cookies of andere manieren om gegevens te verzamelen. Lees de respectieve privacy verklaringen van deze externe cookie-providers.

 

 

 

Volgende Cookies kunnen door EUROSIL worden geplaatst:

 

Naam

Levensduur

Doel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgende cookies kunnen door derden worden geplaatst:

 

Organisatie A:

 

Naam

Levensduur

Doel

 

 

 

 

 

 

Organisatie B:

 

Naam

Levensduur

Doel

 

 

 

 

 

 

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u Cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde Cookies is EUROSIL niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

 

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen Cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om Cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste Cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe Cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

 

Indien u Cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

 

2.        Verwerking persoonsgegevens

 

Het is mogelijk dat door het gebruik van Cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring[KH1] .

 

3.        Wijzigingen

 

EUROSIL houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen.

 

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 6 juni 2019.

 

4.        Varia

 

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien Company de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

 

Het nalaten van EUROSIL om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

 

5.        Toepasselijk recht

 

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van EUROSIL is gelegen (België).

 

6.        Contact

 

Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid omtrent Cookies, kan u contact opnemen met EUROSIL op het adres Heirbaan 50  B-2640 MORTSEL of via info@eurosil.be 

 

Voor bijkomende algemene informatie betreffende de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: +32 2 274 48 00 of via e-mail contact@apd-gba.be             
 (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).